introduction to virtual reality research paper

firstly, the emergence process of virtual reality technology, related concepts and basic usage areas in tourism are explained. The study makes a comparative assessment focusing on both positive and negative aspects of VRT. Bu çerçevede öncelikle sanal gerçeklik teknolojisinin ortaya çk süreci, ilgili kavramlar ve turizmdeki temel kullanm alanlar açklanmaktadr. Çalma, SGTnin hem olumlu hem de olumsuz yönlerine odaklanarak karlatrmal bir deerlendirme yapmaktadr. Temel amac ekonomik gelimenin yannda çevresel kaynaklarn da korunmas, bugünün ve yarnn toplumlarnn yaam kalitesinin iyiletirilmesi ve koruma-kullanma dengesine özen gösterilmesi olan sürdürülebilirlik kavram; insan etkisinden doan tüm ekonomik, sosyal ve çevresel olumsuzluklarn önüne geçmeyi amaçlayan yaklamlar bütünü olarak tanmlanmaktadr. Bununla birlikte, sanal gerçeklik teknolojisinin (SGT) sürdürülebilir turizmde oynayabilecei rol için birtakm snrlamalar da bulunmaktadr. Given that the current environmental crises are increasing day by day, it can be stated that virtual reality technology may be one of the best attraction elements/ tools available to protect the environment as much as possible and prevent environmental disasters, and to allow for. More, birlemi Milletlerin tahminine göre, dünya nüfusu 2050 ylna kadar.3 milyar kiiye ulaacak ve bunlarn yaklak.3 milyar kentsel alanlarda yaayacaktr. Kentlerdeki hzl büyüme neticesinde ortaya çkan çeitli çevresel sorunlar. Bu çalmann amac teknolojinin gelimesiyle birlikte ön plana çkan sanal gerçeklik teknolojisinin ve bu kapsamda çeitli turizm faaliyetlerine yönelik gelitirilen uygulamalarn sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin gelitirilmesi açsndan potansiyel rolünü irdelemektir. The development of innovative policies and strategies, particularly technology and tourism, need to be exploited for a sustainable tourism approach that addresses the complex interactions between the environmental, social, economic and physical sub-systems of destinations.

Birlemi Milletlerin tahminine göre, dünya nüfusu 2050 ylna kadar.3 milyar kiiye ulaacak ve bunlarn yaklak.3 milyar kentsel alanlarda yaayacaktr. However, there are some limitations on the role that virtual reality technology (VRT) can play in sustainable tourism.

Introduction to virtual reality research paper
introduction to virtual reality research paper

Destinasyonlarn çevresel, sosyal, ekonomik ve fiziksel alt sistemleri arasndaki karmak etkileimleri ele alan sürdürülebilir bir turizm anlay için, yenilikçi politika ve stratejilerin gelitirilmesi, özellikle teknoloji - turizm birlikteliinden faydalanlmas gerekmektedir. Kentlerdeki hzl büyüme neticesinde ortaya çkan çeitli çevresel sorunlar (hava kirlilii, doal kaynaklarn zarar görmesi, bozulan altyap.) ve kültürel kaynaklarn korunamamas özellikle uzun vadede destinasyonlarn turistik çekiciliklerini de yok etmektedir. According to the United Nations estimates, the world population will reach.3 billion by 2050, and about.3 billion of them will live in urban areas. The animal abuse definition essay purpose of this study is to explore the potential role of virtual reality technology, which is at the forefront of the development of technology, and the applications developed for various tourism activities in terms of the development of sustainable tourism activities. The various environmental problems (air pollution, damage to natural resources, degraded infrastructure, etc.) and the unprotected cultural resources that arise as a result of rapid growth in the cities destroy the tourist attractions of destinations, especially in the long term. Kavramsal çerçevenin ardndan sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin gelitirilebilmesi için öncelikle sanal gerçeklik uygulamalarnn turizmde nasl kullanldna ve gelecekte nasl daha etkin ekilde kullanlabileceine ilikin bir deerlendirme yaplmaktadr. In this context, sustainable tourism is expressed as a tourism concept aiming to increase the tourist capacity and the quality of tourism products without harming the environment and other resources. The concept of sustainability, which is to protect the environmental resources as well as the basic objective economic development, to improve the quality of life of today's and tomorrow's societies and to care for the protection-use balance, is defined as a set of approaches aimed. Potential role OF virtual reality technology (VRT) IN developing sustainable tourism activities.